Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților sau vizitatorilor site-ului www.mementomed.ro colectate de către clinica Memento Med

 

Clinica Memento Med, cu sediul in București, Str. Brăilița nr. 1, Bloc. V17, scara 1, ap, 1, Sector 3, telefon +4021 326 00 81, email: gdpr@mementomed.ro

Responsabilul cu protecția datelor : Dr. Silvia Adam, telefon +40 733.947.061, e-mail gdpr@mementomed.ro.

I.Informații generale

Noi, clinica Memento Med reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul și prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor personale colectate de la dumneavoastră. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa sediului social sau pe email la adresa gdpr@mementomed.ro.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MEMENTO MED, cu sediul în București, Str. Brăilița nr. 1, Bloc. V17, scara 1, ap, 1, Sector 3, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.mementomed.ro.

II.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 1. Daca sunteți client al Site-ului și intenționați să faceți o programare medicală la Centrul Medical MEMENTO MED, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră.
 2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.mementomed.ro, MEMENTO MED va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact precum și date referitoare la modul în care utilizați Site-ul.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

 1. Dacă sunteți pacient și doriți o programare prin intermediul site-ului, MEMENTO MED va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, respectiv nume și prenume, număr de telefon, data nașterii, sex și/sau adresa de email în scopul comunicării cu dumneavoastră.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus este necesara pentru efectuarea programării medicale. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea efectuării programării.

  1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, MEMENTO MED prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

i) pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de MEMENTO MED.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți sa-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntara. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

ii) în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al MEMENTO MED de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

iii) pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al MEMENTO MED de a asigura funcționarea corecta a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

MEMENTO MED va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți PACIENT, vom prelucra datele dumneavoastră colectate cu ocazia programării prin intermediul site-ului până la momentul prezentării la sediul nostru pentru prestarea serviciului medical solicitat.

Datele personale în scop de marketing vor fi prelucrate pe perioada valabilității consimțământului dumneavoastră, respectiv până la data retragerii acestuia. Daca vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, MEMENTO MED va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate anterior pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MEMENTO MED poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri sau terțe persoane care ne sprijină în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către MEMENTO MED prin intermediul Site-ului, în situația în care Memento Med ar realiza astfel de campanii.
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră catre MEMENTO MED nu vor fi transferate către țări terțe din afara Uniunii Europene sau către organizații internaționale.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1.Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform celor descrise mai sus;

2.Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Memento Med cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

3.Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Memento Med a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

4.Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

5.Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Memento Med către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

7.Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • în orice moment, din motive legate de situația particulara a fiecărei persoane, cu excepția cazurilor în care Memento Med poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, dacă datele care va vizează sunt prelucrate în scop de marketing direct, dacă decideți retragerea consimțământului.

8.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;

9.Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, tel: 0040318059211) și instanței de judecată competente pentru orice încălcare a modului de utilizare a datelor dumneavoastră personale în măsura în care considerați necesar, după ce ați notificat mai întâi operatorul Memento Med.

VIII. Securitatea datelor personale

Având in vedere contextul și scopurile prelucrării, costurile implementării precum și riscul prezentat de categoriile de date prelucrate, Memento Med are implementate măsuri tehnice și organizatorice în vederea asigurării confidențialității și integrității datelor personale prelucrate

IX. Informații Suplimentare

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația de a informa operatorul cât mai curând posibil.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă veți putea adresa operatorului Memento Med cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa situată în București, Str. Brăilița nr. 1, Bloc. V17, scara 1, ap, 1, Sector 3, sau la adresa de email: gdpr@mementomed.ro

 

Noi, Memento Med, suntem obligați să răspundem solicitărilor dumneavoastră fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la data primirii cererii. Aceastăăperioadă poate fi prelungită cu două luni când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numarul cererilor.

Orice fel de informație sau solicitare în exercitarea drepturilor cu privire la datele personale este gratuită. În cazul în care cererile din partea dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, noi, Memento Med, avem dreptul de a refuza să dăm curs unei astfel de cereri sau să percepem o taxă rezonabilă în funcție de costurile administrative, revenindu-ne sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gdpr@mementomed.ro.

 

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina Politica Cookie